Cinsel Taciz Suçu ve Cezası TCK 105 Madde

Yazılı mesajlar, e-postalar ve sosyal medya etkileşimleri gibi dijital iletişim kanalları, taciz iddialarının desteklenmesi için kullanılabilir deliller arasındadır. Mahkemeler, cinsel taciz suçunun ispatı hususunda dikkatli bir değerlendirme yapmak durumundadır. Suçun doğası gereği zorlayıcı olan bu ispat sürecinde, her türlü delilin hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir, ancak mağdurun adalet arayışındaki zorluklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Mahkemece sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaatine varılması mahkeme, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını, kişilik özelliklerini göz önüne alarak yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varırsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verir. Cinsel taciz suçlarında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması mümkündür. Temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeden kesinleşen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kanun yararına bozma yoluna götürülebilir.

 • Cinsel taciz suçu ile ilgili delil toplama sürecinde, hukuka uygun hareket etmek, adaletin sağlanması ve mağdurun haklarının korunması için elzemdir.
 • İşlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Sosyal medyada tacizin cezası, Türk Ceza Kanunu madde 105 kapsamında ciddi yaptırımlar içermektedir.
 • Gerçekleştirilen tüm araştırmalara rağmen bir sonuca ulaşılamıyor ise, bu halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği fail ceza almamalıdır.
 • Rıza açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin, cinsel taciz eylemlerine TCK’nın 26.

Eğer bu süre içerisinde kasıtlı başka bir suç işlenirse, sanığa ikinci kez HAGB kararı verilemez. Cinsel taciz suçuna karşılık verilen ceza, eğer iki yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezası şeklindeyse ve sanık bu uygulamayı kabul ederse, mahkeme HAGB kararı verebilir. Bu karar sanığın gelecekteki yaşamı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir ancak mağdurun hakları ve kamu yararı da korunmuş olmalıdır. Cinsel taciz suçu, bireyin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen, onur, şeref ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir suç türüdür. Maddesine göre, cinsel amaçlarla kişinin bedenine dokunma veya cinsel içerikli sözler söyleme şeklinde gerçekleşir. Kişi eğer cinsel taciz eylemini teşvik için başkasını ikna eder, tacize yol açacak ortamları hazırlar veya cinsel tacizde bulunulması için aracı olursa, bu durumda yardım etme ya da azmettirme olarak tanımlanan suç ortaklığı söz konusu olur.

Cinsel Tacizin Cezası Kaç Yıl?

Telefon, mesaj yoluyla ya da doğrudan cinsel ilişki talebinde bulunmak. ” veya “Genç ve güzelmişsin, önün arkan şişmiş” gibi sözler sarf etmek. Telefonla arayarak kişinin sesini dinlemek ve öpücük sesi çıkarmak. Bu ve benzeri davranışlar cinsel taciz suçunu teşkil edebilir ve ortaya çıkan her olayın detaylarına göre değerlendirilebilir. Cinsel taciz suçu cinsel arzu ve istekleri tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Cinsel içerikli sözlerle sizi rahatsız etme, rızanız olmadan cinsel içerikli görüntü veya videoların gönderilmesi gibi cinsel içerikli hareketler bu suçun yaygın biçimleridir.

Bu durumda, mağdurun şikâyeti esas alınarak fail hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Basit cinsel taciz suçunun cezası, suçun unsurları gerçekleştiği takdirde, failin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörmekte veya alternatif olarak adlî para cezasına çevrilebilmektedir. Buna göre; kişinin davranışının cinsel amaçlı olarak yapılması gerekir.

 • Şirketleri arasında internet tabanlı televizyon sağlayıcısı FilmOn, evden alışveriş sitesi 9021, video akışı sitesi BattleCam ve modellik ajansı Independent Models yer alıyor.
 • Cinsel taciz, kişilerin özgürlüklerini, beden ve ruh bütünlüklerini, sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyen ve mağdurları psikolojik olarak derinden yaralayan bir suç türüdür.
 • “1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Bu durum, sosyal medyadan taciz eylemini gerçekleştirecek kişilere karşı caydırıcı bir önlem olarak düşünülmelidir.
 • Yargıtay kararlarına göre, bu sayılan fiiller cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmektedir ve mağdurların cinsel dokunulmazlıklarına yapılan bu tür saldırılar, Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza gerektiren suçlar arasında yer almaktadır.

Bu davranışlar cinsel amaç taşısın veya taşımasın, eğer mağdurun rahatsız edildiği bir seviyeye ulaşıyor ise cinsel taciz suçu oluşturulmuş olur. Madde gerekçesine göre cinsel taciz, ahlak kurallarına aykırı ve rahatsız edici nitelikte cinsel yönden davranışlar içermektedir. Failin cinsel arzularını tatmin etme amacı olup olmamasının bu suç tipi açısından bir önemi yoktur. Maddesinin hükümleri doğrultusunda, bazı suçların soruşturma ve kovuşturulması yalnızca mağdurun şikayeti üzerine başlatılabilir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Bu maddede, bir kişinin cinsel amaçla başka bir kişinin bedensel dokunulmazlığını ihlal etmesi ve bu kişiye cinsel yönden söz veya hareketlerle rahatsızlık vermesi durumu cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Ancak, her cinsel taciz eylemi için hemen tutuklama kararı verilmemektedir. Bu maddeye göre, sadece kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve somut delillerin oluşu tutuklama için yeterli değildir.

 • Elle taciz, cinsel saldırının yaygın şekillerinden biridir ve ciddi yasal sonuçları vardır.
 • Mağdurun herhangi bir nedenle şikayetinden vazgeçmesi halinde, yargı süreci de sona erebilir.
 • 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış bireylerin rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi durumunda, yapılan eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak adlandırılır.
 • Tutuklama, şüpheli veya sanığın kaçma, saklanma ihtimali veya bu eğilimi gösteren hareketleri ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme gibi durumların söz konusu olması gerekir.
 • Ancak tanık ifadesi tek başına yeterli olmayabilir; bu nedenle diğer delillerle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.
 • Böylece, direkt olarak tacize maruz kaldığı anların belgelenmesi sağlanarak, ceza yargılamasında kullanılabilecek sağlam bir delil oluşturulur.

Bu durumda, hüküm açıklanmadan geri bırakılır ve bu karar belli bir süre için sanığın sabıkasına işlenmez. Mağdurun, bu fiil neticesinde işi bırakması, eğitimine ara vermesi veya ailevi bağlantılarından ayrılmak zorunda kalması gibi durumlarla karşı karşıya kalması halinde verilecek asgari ceza bir yıldan az olamaz. Sonuç olarak, Türk Ceza Kanunu cinsel taciz suçunu ve bunun iştirakçilerini ciddi bir şekilde ele almakta, failin yanı sıra bu suçun işlenmesinde rol alan veya katkıda bulunan her birey için cezai yaptırımlar öngörmektedir. Cinsel taciz suçu, bireysel bir suç eylemi olmanın ötesinde, diğer kişilerin de dâhil olabileceği, toplumsal bir suç olma özelliğini taşır. Cinsel taciz suçu, özgürlüğün ve bireysel hakların ihlali anlamına geldiği için, toplumda farkındalık yaratma ve eğitim seviyesinin artırılması bu tür suçların önlenmesinde kilit role sahiptir.

Cinsel taciz suçunun oluşumu açısından failin cinsel amaç güttüğünün sabit olması gerekir. Eylemin kasten yapılması ve failin cinsel gaye ile hareket etmesi suçun unsurları arasındadır. Bu durumda, failin mağdura yönelik eylemleri, cinsel bir içerik taşımalı ve mağdurun bu tür bir teması kabul etmediği bir ortamda gerçekleşmelidir. Cinsel taciz suçu, mağdurun rızası olmaksızın gerçekleşen bir eylemdir. Mağdurun açık rızasının bulunması halinde, yani eyleme onay verdiği belirlendiğinde bu suçun oluşmadığı kabul edilir.

İnternetten Cinsel Taciz Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yani bir kişi, başkasını cinsel taciz suçu işlemeye yönlendirir veya bu eylemde bulunmasına destek sağlarsa kanun önünde suç işlemiş sayılır. Kanun koyucu bu noktada fail ile birlikte hareket eden, suçun işlenmesinde aktif rol alan kişileri de cezalandırmayı hedefler. Her ne kadar cinsel taciz suçu genelde tek fail tarafından işlenmiş gibi algılansa da suçun iştirak hali, kişinin eylemlerine göre cezai sorumluluk anlamına gelebilir. Her biri için belirlenen ceza, normal şartlardaki cinsel taciz suçu cezasının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır.

Koşullu salıverme için infaz oranı, cinsel taciz suçunun basit ya da nitelikli hali ayrımı yapılmaksızın 2/3 olarak belirlenmiştir. Sanıklar, tutukluluk ve gözaltı süreleri cezalarından düşüldükten sonra, lehe kanun prensibi ilkesine göre, mahkumiyet sürelerinin 2/3’ünü tamamladıktan sonra kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirebilirler. Cinsel taciz suçu, mağdurun psikolojik ve sosyal bütünlüğüne zarar verebilecek ciddi bir suçtur ve bu suçla mücadele, hem yasal düzenlemelerle hem de toplumun farkındalık düzeyinin artırılması ile mümkündür. Cezai yaptırımlar, faillerin bu suçları işlemelerinin önüne geçmek ve mağdurların haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir.

Cinsel Tacizde Şikayet Süresi

Bu https://www.roscasaresbasket.com/n failleri, mağdurun bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verdiği gibi, aynı zamanda cinsel dokunulmazlığını da ihlal eder. Yargıtay kararlarına göre, telefonda “Seninle tanışmak ve sevişmek istiyorum”, “Grup yapalım”, “Seni seviyorum, özledim” gibi ifadeler veya sosyal medyada “Seni maddi ve manevi tatmin edeceğim” gibi mesajlar cinsel taciz suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçu, bireyin vücut dokunulmazlığına kasten saldırmadan, cinsel içerikli davranışlarla onu rahatsız etmesi durumunda meydana gelir.

 • Kişinin cinsel bir arzu veya amaç taşıması, bu suçun manevi unsurunu oluşturan özel kastı teşkil eder.
 • Cinsel yönden rahatsız edici söz, yazı, işaret veya her hangi bir davranışla işlenmesi mümkün olduğu için serbest hareketli bir suçtur.
 • Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu takdirde şüpheli tutuklanabilir.
 • Zorunlu hallerde, gerekçenin gösterilmesi ile bu süre 6 ay daha uzatılabilir.
 • Zorlama, tehdit, korkutma ya da mağdurun rıza gösteremeyecek durumda olması gibi unsurlar rızanın hükümsüzlüğüne yol açabilir.

Cinsel taciz suçunun basit hali, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma konusu olan, şikâyete tabi bir suçtur. Bu tip cinsel taciz suçlarında şikayet süresi altı ay olarak belirlenmiştir. Basit cinsel taciz suçları, mağdurun şikayeti olmadan takip edilmez. Bir orta okulda hizmetli olarak çalışan bir kişinin, okul koridorunda rastladığı öğrenciye sarılarak ve ona cinsellik içeren belirli sözler sarf ederek davranışları, bedensel temas içermeyen eylemler ile zincirleme şekilde cinsel taciz suçu oluşturacak niteliktedir. Ancak, sadece bedensel temas içeren ilk eylem çocuğun cinsel istismarı olarak değerlendirilmelidir.

Cinsel Taciz Suçunda Soruşturma Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar

Beraat kararı, sanığın suçu işlemediğini ya da suçlamaların kanıtlanamadığını, böylece ceza verilemeyeceğini ifade eder. Cinsel taciz suçunun işlenmesi sırasında eğer faaliyetler müstehcenlik ya da hayasızca hareketler gibi başka suçlar da oluşturuyorsa, bu farklı suç türleri için “fikri içtima” prensibi söz konusu olabilir. Fikri içtima, bir kişinin aynı eylemiyle birden fazla suçun mağduru olması ve bu suçların birleşerek kişiye aynı anda işlenmiş olması durumunu ifade eder. Bu prensip, yargılama sürecinde faillerin işledikleri birden fazla suç için tek bir yargılama ile cezai sorumlulukların topluca değerlendirilmesini mümkün kılarken, ceza miktarının belirlenmesinde de etkili rol oynar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *